Ondersteuning Caribisch landbouwbeleidsnetwerk, 2004

CTA, Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation, in Wageningen geeft vorm aan de ontwikkelingssamenwerking tussen de EU en landen in Africa,Cariben en Pacific (ACP) met name rond landbouwinformatie en kennisuitwisseling. CTA steunt de opzet van RAPN, een landbouwbeleidsnetwerk in het Caribisch gebied. Mijn opdracht was het organiseren van een aantal internetdiscussies om het netwerk verder vorm te geven. Deze discussies hebben tussen auguustus en december 2004 plaatsgevonden. Zie ook www.cta.int